പാഠപുസ്തകം പൂമാല സ്കൂളിൽ വിതരണത്തിന് തയ്യാറായി…..

20150704_200004

രക്ഷിതാക്കളുടെ ഇച്ചാശക്തിയിൽ കുട്ടികൾക്കുള്ള പാഠപുസ്‌തകം (തിങ്കൾ6-7-15 )മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും നല്കും.രക്ഷിതാക്കൾ സംഭരിച്ച പണമാണ് ഇതിനായി ചെലവഴിച്ചത്‌ .SMC കുടി തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കി

ആരോഗ്യ ക്ലാസ്സുകൾക് തുടക്കം …

IMG_4621

ആരോഗ്യ ക്ലാസ്സുകൾക് തുടക്കം …ഇളംദേശം ഹെൽത്ത് സെന്ററിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ക്ലാസ്സുകൽക് നേതൃത്തും നല്കി

IMG_4619

വായന ദിനത്തിൽ റിസ്വാനക്കും,ഷിന്റോമോൾക്കും സ്വന്തം കൃതികൾപ്രസീന്ദീകരിച്ചതിന്ടെ ആഹഗ്ലാദത്തിൽ …

sssss

തൊടുപുഴ സാഹിത്യ വേദി പ്രസിദീകരണത്തിൽ (”കുരുന്നു രചനകൾ”)കഥയും ,കവിതയും

vayana

സയൻസ് -ഹെൽത്ത് ക്ലബ്‌ ഉൽഘാടനം

IMG_4606IMG_4600IMG_4616

പരിസര ദിനചാരണത്തിനു മറയൂരിൽ നിന്ന് മുരുകേശൻ പൂമാലയിൽ…..

11351343_1581975145389704_5992264842231551828_n

ആദിവാസി ജനസമൂഹത്തിന്ടെ ഉയര്ച്ചക്കായി ജീവിതം സമര്പ്പിച്ച മുരുകേശൻപരിസര ദിനചാരണത്തിനു മറയൂരിൽ നിന്ന് പൂമാലയിൽ എത്തി.ഒരു മരം നടുന്നു.

 

ജൂണ്‍ 5-പരിസരദിനാചരണം പൂമാലയിൽ………..

11351351_1581974708723081_6149725185359844535_n

ജൂണ്‍ 5-പരിസരദിനാചരണം പൂമാലയിൽ 43 ചെടികൾ നട്ട് 43 -മത് പരിസരദിനമാചരിച്ചു.ഫിലിംപ്രദർശനം.ലഘു നാടകം,പരിസര കിസ് .പോസ്റ്റ്‌ ർ രചന മത്സരം പ്രഭാഷണം എന്നിവ നടന്നു

11266432_1581975202056365_2739387926688528987_n11403176_1581975722056313_8401334831694395316_n11428018_1581974822056403_2229834476852473922_n11393153_1581975668722985_4703060407338687358_n

പൂമാല പരിസരദിനാചരണ ഒരുക്കങ്ങൾ……….

20150604_14264920150603_15432920150603_15463620150604_142717-1

news..

12_822_1922_2078

Image

പ്രവേശനോത്സവ കാഴ്ചകൾ ..ആദിവാസി കൂത്ത്‌ …പരിശമുട്ടുകളി ……..

11390017_1581005478820004_2773626794445276385_n111390376_1581005835486635_4339846449519442017_n311188224_1581005922153293_6181211055815454396_n

പ്രവേശനോൽസവ തയ്യാരേടുപ്പുകൾ…. പി.ടി.എ ,എസ്‌ .എം.സി,അംഗങ്ങൾ….

20150529_15524820150529_15323020150529_13202420150529_131747

Previous Older Entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 807 other followers