ചരിത്രം

ഇടുക്കി ജില്ലയില്‍ തൊടുപുഴ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയില്‍ ആദിവാസി മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാകുന്നു ഗവ. ട്രൈബല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്കൂള്‍ പൂമാല. വെള്ളിയാമറ്റം പ‍ഞ്ചായത്തില്‍ പൂമാല പ്രദേശത്ത് 1956ല്‍ L.P. സ്കൂള്‍ ആയി ആരംഭിച്ചു. ഇപ്പോള്‍ പ്രീ പ്രൈമറി മുതല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി വരെ 1000ല്‍ അധികം കുട്ടികള്‍ പഠിക്കുന്നു. 65% കുട്ടികളും ട്രൈബല്‍ വിൂഭാഗത്തില്‍ പെടുന്നു.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SCHOOL DEVELOPMENT – STREAMLINE

 

Our school is ahead pulling back its intricacies of infancy. It is in the zenith of excellencies in its fifty second year. During the course of time up heavels were there which challenged both the school and the village. From a thatched single room, now it changed to be a well-equipped school with smart classrooms, digital library and techno-centre. But failed to order and arrange it in its deserving priority. Lack of proper planning is reflecting here and there. High scores in academic level arouse the social status of the school. Availability of positive factors, which enabled the development of the school are here. The possibilities must be streamlined and utilized. The target should highlight our school ahead in the fast changing world. To achieve the goal, co-ordination of academic level and supporting groups is needed. Let’s have a sharpening for the best.

AIMS

 • To ensure high morale and morality along with quality education.
 • School should sustain and strengthen the public support.
 • Take step to ensure possibilities of vocational education.
 • To pilot Tribal educational research centre.
 • Localise and ensure maximum public involvement in P.T.A, M.P.T.A and S.S.G
 • Reform infrastructures suitable to the present society.

CONTRIBUTORY FACTORS

 

PTA General Body

Local Parents’ Group PTA Mothers’Gathering

Sub Committees

Local Resource Group – Finance Construction-Charitable Donation – Noon Feeding Committee

STRUCTURE OF SUB COMMITTEE

Chairman Selected from class PTA

Vice chairman one from mothers’ gathering

Convener A member from school PTA

Members (3) Nominated by the General body

Teachers (2)

Total 8 Members

ACTIVITIES OF SUB COMMITTEES

Finance Committee

 

  • Budgeting, accounting and auditing
  • Planning
  • Finding various financial sources
  • Granting financial aid from M.P $M.L.A funds, Regional self-governing institutions, society and other agencies.
  • Collecting funds for various functions
  • Stipulate plans for accumulate money for various activities

Committee for Construction

   • Draft instructions for the betterment of infrastructure
   • Authentic leadership in construction works
   • Timely completion of quarters,painting,wiring, eletrification,potable pipes and sanitation
   • Find out sufficient fund in join hands with finance committee

Noon Feeding Committee

 

    • Ensure hygienic and sufficient food to the needy
    • Supply food materials
    • Be a leading member among the distribution of rice and food items during special days
    • New ways to loot out sources

Charitable Donation

 

 • To help drop0out due to lack of finance
 • Give a hand to diseased pupils
 • Identify those who are needy
 • Secure fund for helping pupils who undergo accident or illness in the school premises
 • Formulate a solid charitable donation

Regional Parent-friendly Committee

 

This is a tributary to the school PTA.Anyone who is interested in the overall development of the school can be an active participant and should follow the instructions of the school PTA.

Techno Development Committee

 

Activate the functioning of the Techno center.

IT literacy for both the pupil $ parents

 • Vocational training and development of local resource utility
 • Complete utilization of Digital lab,Edusat and other facilities
 • Arrangement of children’s theatre and editing Lab
 • Ensure the possibilities of Distance Education

INSTRUCTIONS

 

* All sub committees should subdued to PTA

* Financial affairs must be with the sanction of the PTA

* Activity calender must be prepaired

* PTA,MPTA,CPTA must gather once in a month

* Monthly budgeting should be strictly followed

* Accounting must be followed by the guideline of PTA

* Annual calender must be needed for Mothers’gathering

WE IN 2020………

 

* Ensuring quality education to each student of the school

* Noon feeding for all with well furnished dining hall $ modernized kitchen

* Progress in Physical training with well arranged play ground

* Well equipped Hi-Tech classrooms

* Ensure pupils performance in co-curricular activity and specialization in various art forms

* Vocational based education.

* Less luggage(Laptop, class room Library).

* IT Literacy among locals

* More infrastructural facilities.

* Development of Tecno-centre in its all means

*Establishment of Tribal Educational Research centre

During the golden jubilee celebrations we paved stones for our dream project. For the fruitfulness of this, strong discussions and action plans are needed.Though it is only a starting point . Share all the dreams and desires regarding our school. Hoping a bright future of the school.

For PTA

V.V.SHAJI

G.T.H.S.S.POOMALA.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: