60-ാം വാർഷികാഘോഷത്തിൻെറ ഭാഗമായി”നിയമസാക്ഷരത” പ്രവർത്തനത്തിന് തുടക്കം.ഇടുക്കി ജില്ല ലീഗൽ സർവ്വീസസ് അതോറിട്ടി സെക്രട്ടറി (സബ്ബ്ജഡ്ജി) പ്രഭാഷ് ലാൽ.ടി.പി. ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.ആദിവാസിമേഖലയായ മേത്തൊട്ടി,ക്കൂവക്കണ്ട,നാളിയാനി,തടിയനാൽ ,പൂമാല തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്ലാസുകൾ സംഘടിപ്പിക്കു ം

img-20161124-wa0000

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: