‘രാത്രി വിദ്യാലയത്തിലെ’ മുഴുവൻ കുട്ടികളും വിജയിച്ചു പൂമാല സ്കൂളിന് മികച്ച വിജയം 97% 70 കുട്ടികൾ പരീക്ഷ എഴുതിയതിൽ 68 പേർ വിജയിച്ചു

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: