”രാത്രി വിദ്യാലയം’ പഠനകേന്ദ്രങ്ളിൽ പി.ടി.എ നേതൃത്ത്തിൽ സന്ദർശനം.പടി.മെത്തൊട്ടി ,കിഴക്ക് ,ടോപ്‌ ,കൂവകണ്ടം കേന്ദ്രങ്ങൾ

123.jpg4

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: