പൂമാല സ്കൂൾ ഗാന്ധിജയന്തി അനുസ്മരണo

gg

പൂമാല സ്കൂൾ ഗാന്ധിജയന്തി അനുസ്മരണ യോഗത്തിൽ ബ്ലോക് മെമ്പർ എം .മോനിച്ചൻ ,പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡ ണ്ട്‌ തങ്കമ്മ രാമൻ , മോഹൻദാസ്‌ പുതുശ്ശേരി .ബാബു പള്ളിപ്പാട്ട് ,ശശി കുമാർ കിഴക്കേടം ,ജോയ് വർഗീസ് .തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു .സ്കൂളിൽ പരിസര ശുചീകരണം,ഗാന്ധി അനുസ്മ്മരണ ഫിലിം പ്രദർശനം എന്നിവ നടന്നു

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: