”കാഴ്ച്ച ”പൂമാല ഫിലിമൊൽസവ് നാളെ തിരിതെളിയും********

poomala

ഓഗസ്റ്റ്‌ 18 മുതൽ 21 വരെ നടക്കുന്ന ഫിലിമൊൽസവതിൽ ഇറാനിയൻ ചിത്രങ്ങളായ ദി കളർഓഫ് പാരഡൈസ് .ദി ചിൽഡ് റൻ ഓഫ് ഹെവൻ.അയാം കലാം,അഗ്നിസാക്ഷി.ദി ക്രൂട്സ് ,പൂന്ദേൻഉണ്ണാൻ വായോ …,ബുദ്ധ കൊളപ് സ് ഡ,ചാപ്പിളിൻ ചിത്രങ്ങൾ 15 ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദർശ്ശിപ്പിക്കുന്നത് .18ന് തിരക്കഥ കൃത്ത് ദിലീഷ് നായർ ഉദ് ഘാടനം നിർവഹിക്കും.കെ.കെ.അനസ് (കാർടൂണിസ്റ്റ് -പാരീസ് ).ബാബു പള്ളിപ്പാട്ട് ,ജ്യോതി ദാസ്‌ .പി.എൻ(സഹിത്യ് കാരൻ കുവൈറ്റ്‌ ) തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: