”കിനാവ് ”പൂമാല പൂർവവിദ്യാർഥീ കുട്ടായ്മ”

DSC00330

”കിനാവ് ”പൂമാല പൂർവവിദ്യാർഥീ കുട്ടായ്മ”മുൻപരീക്ഷാസെക്രടരിയും പൂർവവിദ്യാർത്ഥിയുമായ എം.ഐ.സുകുമാരാൻ ഉദ് ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

DSC00326

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: