“പ്രസാദം ”പ്രൊജക്റ്റ്‌ പൂമാല സ്കൂളിൽ ആരംഭിച്ചു .

00008

ഭാരതീയ ചികിത്സ വകുപ്പിന്ടെ “പ്രസാദം ”പ്രൊജക്റ്റ്‌ പൂമാല സ്കൂളിൽ ആരംഭിച്ചു .പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്‌ എൻ.വി.വർക്കി നിരപ്പേൽ ഉദ് ഘാടനം ചെയ് തു വാർഡ്‌ മെമ്പർമാരായ എം.മോനിച്ചൻ.ഷീബ രാജശേഖരൻ.വിജയൻ.ബിജിരവികുമാർ സംസാരിച്ചു.ഡോക്ടർ ക്രിസ്ടി.ഡോക്ടർ ശൈലജ,ശശികുമാർ കിഴക്കേടം നേതൃത്തും നല്കി

00009

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: