“പ്രസാദം ”പ്രൊജക്റ്റ്‌ പൂമാല സ്കൂളിൽ ആരംഭിച്ചു .

00008

ഭാരതീയ ചികിത്സ വകുപ്പിന്ടെ “പ്രസാദം ”പ്രൊജക്റ്റ്‌ പൂമാല സ്കൂളിൽ ആരംഭിച്ചു .പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്‌ എൻ.വി.വർക്കി നിരപ്പേൽ ഉദ് ഘാടനം ചെയ് തു വാർഡ്‌ മെമ്പർമാരായ എം.മോനിച്ചൻ.ഷീബ രാജശേഖരൻ.വിജയൻ.ബിജിരവികുമാർ സംസാരിച്ചു.ഡോക്ടർ ക്രിസ്ടി.ഡോക്ടർ ശൈലജ,ശശികുമാർ കിഴക്കേടം നേതൃത്തും നല്കി

00009

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: