ആയുർവേദ ”പ്രസാദം ”പ്രൊജക്റ്റ്‌ പൂമാലയിൽ ഓഗസ്റ്റ്‌ 4 ന് തുടക്കം.

1

ആയുർവേദ ”പ്രസാദം ”പ്രൊജക്റ്റ്‌ പൂമാലയിൽ ഓഗസ്റ്റ്‌ 4 ന് തുടക്കം.സംഘാടകസമിതി രൂപികരണ യോഗത്തിൽ ഡോക്ടർ ക്രിസ്ടി സംസാരിക്കുന്നു

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: