‘പാഠ’മാക്കി പാഠപുസ്തകം പൂമാലയിലെ കുട്ടികൾക്

11

വാർഡ്‌ മെമ്പർബിജിരവികുമാർ

2

ഷീബമുഹമ്മ്ദ്(HM In charge)

7

ഓമന ഇ എൻ

3

സന്തോഷ്‌ പി എൻ

8

ശശികുമാർ കിഴകേടം

12

വാർഡ്‌ മെമ്പർ മോഹൻദാസ്‌ പുതുശ്ശേരി

1

പുസ്‌തക വിതരണം വാർഡ്‌ മെമ്പർ ബിജി രവികുമാർ നിർവഹിച്ചു

10

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: