പാഠപുസ്തകം പൂമാല സ്കൂളിൽ വിതരണത്തിന് തയ്യാറായി…..

20150704_200004

രക്ഷിതാക്കളുടെ ഇച്ചാശക്തിയിൽ കുട്ടികൾക്കുള്ള പാഠപുസ്‌തകം (തിങ്കൾ6-7-15 )മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും നല്കും.രക്ഷിതാക്കൾ സംഭരിച്ച പണമാണ് ഇതിനായി ചെലവഴിച്ചത്‌ .SMC കുടി തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കി

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: