ആരോഗ്യ ക്ലാസ്സുകൾക് തുടക്കം …

IMG_4621

ആരോഗ്യ ക്ലാസ്സുകൾക് തുടക്കം …ഇളംദേശം ഹെൽത്ത് സെന്ററിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ക്ലാസ്സുകൽക് നേതൃത്തും നല്കി

IMG_4619

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: