വായന ദിനത്തിൽ റിസ്വാനക്കും,ഷിന്റോമോൾക്കും സ്വന്തം കൃതികൾപ്രസീന്ദീകരിച്ചതിന്ടെ ആഹഗ്ലാദത്തിൽ …

sssss

തൊടുപുഴ സാഹിത്യ വേദി പ്രസിദീകരണത്തിൽ (”കുരുന്നു രചനകൾ”)കഥയും ,കവിതയും

vayana

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: