പരിസര ദിനചാരണത്തിനു മറയൂരിൽ നിന്ന് മുരുകേശൻ പൂമാലയിൽ…..

11351343_1581975145389704_5992264842231551828_n

ആദിവാസി ജനസമൂഹത്തിന്ടെ ഉയര്ച്ചക്കായി ജീവിതം സമര്പ്പിച്ച മുരുകേശൻപരിസര ദിനചാരണത്തിനു മറയൂരിൽ നിന്ന് പൂമാലയിൽ എത്തി.ഒരു മരം നടുന്നു.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: