പൂമാല ട്രൈബൽ സ്കൂൾ ”ആദിവാസി കൂത്ത്‌ ”പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു

IMG_4325

പൂമാല ട്രൈബൽ സ്കൂൾ വെള്ളിയാമറ്റം പഞ്ചായത്തിണ്ടെ സഹായത്തോടെ കലാപഠന കേന്ദ്രത്തിന്ടെ കീഴിൽ ആദിവാസ കലാരൂപമായ ”ആദിവാസി കൂത്ത്‌ ”പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു.ആദിവാസി സമൂഹത്തിന്ടെ തനതു കലാരൂപങ്ങളുടെ സംരക്ഷണവും പരിശീലനവും നൽകുന്നു.പരിശമുട്ടുകളി.കമ്പുകളി,ചെണ്ട പഠിപ്പിക്കുന്നു.

IMG_4313

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: