പൂമാലയിൽ പഠിക്കുന്ന മറയൂർ കുട്ടികളുടെ വീട്ടിലേക്കൊരു യാത്ര …………

18

പൂമാലയിൽ പഠിക്കുന്ന മറയൂർ കുട്ടികളുടെ വീട്ടിലേക്കൊരു യാത്ര …കോവിൽകടവിലെ ആദിവാസി ഇന്ദിരാ കോളനി,മറയൂർ സന്ദർശിച്ചു.പച്ചയായ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്ടെ കാണാപുറങ്ങൾ

35

 

32312817105

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: