ഇംഗ്ലീഷ് ഫോറം ഉദ് ഘാടനം ,,,,,,

2

ഇംഗ്ലീഷ് ഫോറം ഉദ് ഘാടനം ദിവ്യാ ജോർജ് നിർവഹിക്കുന്നു

8

‘പൂമാല ടൈസ് ‘ പത്രപ്രകാശനം ഷീബ മുഹമ്മദും ,മാഗസിൻ പ്രകാശനം ഓമന ഇ.എൻ നിർവഹിച്ചു

1049

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: