പൂമാല സ്കൂൾ വാർഷികം

Picture 2972

പൂമാല സ്കൂൾ വാർഷികം ബ്ലോക്ക്‌ മെമ്പർ എം.മോനിച്ചൻ ഉദ് ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

Picture 2965

Picture 3061

Picture 3063

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: