വൈദുതി സുരക്ഷ ക്ലാസ്സ്‌ ……

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

”വൈദുതി സുരക്ഷ ” ക്ലാസ്സ്‌ മൂലമറ്റം k s e b അസി; എഞ്ചിനീയർ ജുനൈദ ബീവി ക്ലാസ്സ്‌ എടുക്കുന്നു

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: