പുസ്‌തക വാർത്ത പത്ര നിർമ്മാണം

654321പുസ്‌തക വാർത്ത‍ പത്രം നിർമ്മാണം കുട്ടികൾ 5 ഗ്രൂപ്പുകൾ 5 പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് വാർത്തയാക്കി പത്രം തയ്യാറാക്കി.സുര്യപത്രം ,പുസ്തകടെംസ് ,സ്കൂൾ ടെംസ്,സ്വാതന്ദ്ര്യ ദിന പത്രം .മികച്ച പത്രത്തിന് സമ്മാനം സബീന ടീച്ചർ നല്കി

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: