ശാസ്‌ത്ര സമൂഹ കേന്ദ്രത്തിൽ പൂമാലയിലെ കുട്ടികൾ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

കൊച്ചി സർവകലാശാല ശാസ്‌ത്ര സമൂഹ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിയ പൂമാലയിലെ കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ്സ്‌ എടുക്കുന്നു

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: