പൂർവ വിദ്യാർത്ഥി അനസ് കുട്ടികൾക്ക് മംഗളം പത്രം നല്കുന്നു

994482_10152329502557104_5281618473638204357_n

പൂർവ വിദ്യാർത്ഥി അനസ് കുട്ടികൾക്ക് മംഗളം പത്രം സ്പോണ്സർ ചെയ്തു.മീഡിയ പ്രവർത്തകനായ അനസ് ഇപ്പോൾ പാരീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: