”അമ്മക്കട ”പൂമാല സ്കൂളിൽ ആരംഭിച്ചു

”അമ്മക്കട ”പൂമാല സ്കൂളിൽ ആരംഭിച്ചു.”ക്യാമ്പസ്‌ക്ലീൻ,”സുരക്ഷിത ക്യാമ്പസ്‌ ”എന്ന ലകഷ്യതോടെ അമ്മ മാരുടെ നേതൃത്തിൽ ആരംഭിച്ച ലഘു ഭക്ഷണശാല വാർഡ്‌ മെമ്പർ OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA ഉൽഘാടനം ചെയ്തു.ഹയർ സെക്കന്ററി കുട്ടികളുടെ സമയമാറ്റത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ പ്രശ്നം കു‌ടി പരിഹരിക്കാനുള്ള ആലോചനയാണ്അമ്മ്ക്കട.അതോടൊപ്പം കുട്ടികൾ കാമ്പുസിനു പുറത്തു പോകേണ്ട ആവശ്ശ്മില്ല

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: