”സമ്പൂർണ സഞ്ചയിക ”സ്ക്ഹൂളായി പൂമാല സ്കൂൾ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ഹെഡ് മിസട്രെസ് പി.പ്രേമജ ”സമ്പൂർണ സഞ്ചയിക ”സ്ക്ഹൂളായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന്

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

”സമ്പൂർണ സഞ്ചയിക പദ്ധതിയിൽ ഏറ്റവും കുടുതൽ പണം നിക്ഷേപിച്ച കുട്ടികൾക്കും ടീച്ചർക്കും സമ്മാനങൾ നൽകി

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

സമ്പൂർണ സഞ്ചയിക പദ്ധതി”കോഡിനേറ്റർ സബീന ടീച്ചറെ അനുമോദിച് ഉപഹാരം നൽകി

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: