”ഗണിതപ്പെട്ടി വിജയികൾ”

20140811_100740

ഗണിതപ്പെട്ടി വിജയികൾ വിഷ്ണു പ്രിയ ,വിനയൻ ,എന്നിവർക്ക് സമ്മാനം വിശ്വനാഥ്ൻ സാർ നൽകുന്നു

20140811_100704 (1)20140811_100727

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: