”പരീസിലുടെ ഒരു യാത്ര ” ഐ.ടി.ക്ലബ്‌ ഉൽഘാടനം

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

”പരീസിലുടെ ഒരു യാത്ര ” അവതരിപ്പിച്ച് ഐ.ടി.ക്ലബ്‌ ഉൽഘാടനം കെ.കെ.അനസ് നിർവഹിക്കുന്നു

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: