ഗോത്രസാരഥി പദ്ധതിക്ക് പൂമാലയിൽ തുടക്കം

news

ഗോത്രസാരഥി പദ്ധതിക്ക് പൂമാലയിൽ ബ്ളോക് മെമ്പർ എം.മോനിച്ചൻ ഉൽഘാടനം ചെയ്യുന്നു.വാർഡ്‌ മെമ്പർമാർ ബിന്ദു ദിലീപ് ,ബിജിരവികുമാർ,മോഹൻ ദാസ്‌ പുതുശ്ശേരി,അബ്ദുൽനിസാർ തുടങിയവർ സമീപം

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: