ഗണിത ശാസ്ത്ര കള്ബ് ഉദ്ഘാടനം

???????????????????????????????

ശാസ്ത്ര കള് ബ് ഉൽഘാടനം കുമാരി വിസ്മയ വിജേഷ് നിർവഹിക്കുന്നു

സ്കൂൾ എച്ച് .എം പ്രേമജ.പി,ലളിതാംബിക,ഷീബമുഹമ്മ്ദു,വിശ്വനാഥൻ,ശ്രീകല.വി തുടങിയവർ സംസാരിച്ചു

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: