പ്രാദേശികോല്‍സവം മെത്തൊ ട്ടിയില്‍

പ്രാദേശികോല്‍സവം  ഹെഡ് മിട്രസ്  പ്രേമജം ഉത് ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

പ്രാദേശികോല്‍സവം ഹെഡ് മിട്രസ് പ്രേമജം ഉത് ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

capture4Capture7Capture8Capture9

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: