പി.ടി.എ കലാമേളയും, രക്ഷിതാക്കളുടെ ഉല്പ്പന്ന പ്രദര്‍ശനവും

n1

പി .ടി .എ കലാമേള ബ്ലോക്ക്‌ മെബര്‍ മോനിച്ചന്‍ ഉല്‍ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA pta രക്ഷിതാക്കളുടെ ഉല് പ്പന്ന പ്രദര്‍ശനം മെബര്‍ ബിന്ദു ദിലീപ് ഉല്‍ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAIMG_6003IMG_6004IMG_6015IMG_6014ppppppkptn4n2n3

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: