ആനിമേഷൻ ക്യാമ്പിന് പൂമാലയിൽ തുടക്കം

ആനിമേഷൻ ക്യാമ്പിന് പൂമാലയിൽ തുടക്കം.വാർഡ്‌ ബിജി രവികുമാർ ഉൽഘാടനം ചെയുതു .ഐ ടി @ സ്കൂൾ  സ്റ്റേറ്റ് റിസോർസ് മെമ്പർ സുരേഷ് ക്ലാസ്സ്‌ എടുത്തു????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: