കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ രാജകുമാരിയുടെ ജന്മദിനമാണ് ഇന്ന്…മേരി ക്യൂറി എന്ന മാഡം ക്യൂറി

ശാസ്ത്ര ചരിത്രത്തിന്റെ സുവർണ്ണ നക്ഷത്രം.413px-Curie-nobel-portrait-2-600

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: