ഒക്ടോബർ 23 “മോൾ ദിനം”

ഒക്ടോബർ 23 മോൾ ദിനം .രസതന്ദ്രത്തിൽ പദാർഥത്തിടെ അളവ് പ്രസ്താവിക്കുന്നതി നായ്‌
ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന യുണിറ്റ്‌ മോൾ .6 .0 2 2 *10/ 2 3.””മോൾ മരം “സ്കൂൾ മുറ്റത്ത്‌ ഒരുക്കി .പ്രചാരണം നടത്തി

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAl

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: