സുരക്ഷാ മാപിംഗ് പഞ്ചായത്തിന്

4

മാപ്പിംഗ് റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്‌ തങ്കമ്മ രാമന് നല്‍കുന്നു

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA31OLYMPUS DIGITAL CAMERAമാപ്പിംഗ് റിപ്പോര്‍ട്ട്‌

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: