വിദ്യാലയ പൊതുജനകുട്ടായ്മ പൂമാലയില്‍

വിദ്യാലയപൊതുജനകുട്ടായ്മപൂമാലയില്‍ ഉദ്ഘാടനംപഞ്ചായത്ത്പ്രസിഡന്റ്തങ്കമ്മ  രാമന്നിര്വ്വഹിച്ചു

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: