മദ്യത്തിനും മയക് മരുന്നിനും ഏതിരെ പൂമാല സ്കൂളിലെ കുട്ടികള്‍ അവതരിപിച് പാവ നാടകം

മദ്യത്തിനും മയക് മരുന്നിനും ഏതിരെ പൂമാല സ്കൂളിലെ കുട്ടികള്‍ അവതരിപിച് പാവ നാടകം.ഇടുക്കി ഡയറ്റ്,ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ വകുപ്പ് പരിശീലനംനൽകി

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: