സ്കൂള്‍ വികസന യോഗത്തില്‍ ജില്ല പഞ്ചായത്ത് മെമ്പര്‍ അലക്സ്‌ കോഴിമല സംസാരിക്കുന്നു.ബ്ലോക്ക്‌ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മേബെര്മാര്‍.എസ്.എം .സി.മെമ്പര്‍മാര്‍

Advertisements

Image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: