അക്ഷരോദ്യാനം ആരംഭിച്ചു

 

 

 

 

 

 

 

പൂമാല സ്ക്കൂളില്‍ ഹിന്ദി ക്ളബ്ബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍  അക്ഷരോദ്യാനം ആരംഭിച്ചു. കുട്ടികളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഈ പഠനപ്രവര്‍ത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നല്കുന്നത്.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: