വയോജന ദിനമായ ഒക്ടോബര്‍ ഒന്നിന് വൃദ്ധജനകൂടായ്മ പൂമാലയില്‍

വയോജന ദിനമായ ഒക്ടോബര്‍ ഒന്നിന് വൃദ്ധജനകൂടായ്മസംഘടിപ്പിക്ക്ന്നു .മെഡിക്കല്‍ ക്യാമ്പ്‌,കുട്ടികള് മായിട്ടുള്ള ഒത്തുചേരല്‍ ,

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: