പച്ചക്കറിതയ്യികള്‍ വിതരണം

പച്ചക്കറിതയ്യികള്‍ വിതരണം ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പര്‍ മോനിച്ചന്‍,ബിന്ദു ദിലീപ് ,പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്‌ തങ്കമ്മ രാമന്‍ ,വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌  വര്‍ക്കി നിരപേല്‍ എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്ന് കുട്ടികള്‍ക് നല്‍കുന്നു

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: