ലഹരി വിരുദ്ധ ക്ലബ്‌ രൂപികരണം

ലഹരി വിരുദ്ധ ക്ലബ്‌ രൂപികരണ യോഗത്തില്‍ എക്സ് സൈസ് ഇന്‍സ്പെറൊര്‍ സി .കെ .സുനില്‍കുമാര്‍ സംസാരിക്കുന്നു 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: