എഴുത്ത് കൂട്ടം -വായന കൂട്ടം പൂമാലയില്‍

എഴുത്ത് കൂട്ടം -വായന കൂട്ടം പൂമാലയില്‍  ഓമന.ഇ.എന്‍ ഉത്ഘാടനം ചെയുതു .യോഗത്തില്‍ടോം ,സാബു (എസ്‌ എസ്‌ ഏ),പി.ന്‍ സന്തോഷ്‌
,പി. എന്‍. വിശ്വനാഥന്‍, പി.ബി. രാധിക എന്നിവര്‍ സംസാരിച്ചു . കുട്ടികളുടെ രചനകള്‍
,ശില്പ ശാലയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: