ആയിരം പുസ്തകങ്ങള്‍ …നൂറു കുട്ടികള്കായി….ഒരുക്കുന്ന ,നൂറു ദിന സര്‍ഗ വായന

വയനോത്സവത്തിണ്ടേ ഭാഗമായി വായന കൂട്ടായിമ , സാഹിത്യ കിസ്സ്‌ , നടന്നു 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: