ഐ സി റ്റി സാക്ഷരതാ പരിപാടി

കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പഠനത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന “അമ്മമാരും കുഞ്ഞുങ്ങളും.”(സാക്ഷരതാ പരിപാടിയില്‍ നിന്നൊരു ദൃശ്യം)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: