ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറിയ്ക്ക് പുതിയ കെട്ടിടം

        2012 ഏപ്രില്‍ 26 ന് ബഹു: ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ പി ജെ ജോസഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന പൂമാല ഗവ: ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി കെട്ടിടം

Advertisements

ഐ സി റ്റി സാക്ഷരതാ പരിപാടി

കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പഠനത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന “അമ്മമാരും കുഞ്ഞുങ്ങളും.”(സാക്ഷരതാ പരിപാടിയില്‍ നിന്നൊരു ദൃശ്യം)