മികച്ച ക്ലബ്‌ പ്രവര്തക്കുള്ള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം

ക്ലബ്‌ പ്രവര്തക്കുള്ള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം ഓമന ടീച്ചര്‍ നിര്‍വഹിക്കുന്നു 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: