പൂമാല സ്കൂള്‍ കലാ പഠനം

കലാപഠന കേദ്രത്തില്‍ ന്യര്‍തപഠനം  പൂര്‍ത്തിയാകിയ കുട്ടികള്‍ ആര്‍,എല്‍ ,വി  സുഷമ ജി  നായര്‍ ടീചെരോടൊപ്പം    

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: