അധ്യാപകരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ശില്‍പ്പ ശാലയില്‍

പൂമാല സ്കൂളില്‍ വച്ച് നടന്ന പഞ്ചായത്ത് തല ഇംഗ്ലീഷ് ശില്‍പ്പശാലയില്‍ നിന്ന് 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: